Zawarta w dniu ..................... w Wolbromiu pomiędzy Marcinem Świerkowskim, Janem Pałką i Łukaszem Krężel prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą ITCOM M. Świerkowski, J. Pałka, Ł. Krężel z siedzibą ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom, NIP 637-20-18-376 zwanym dalej ITCOM, reprezentowaną przez: ........................... a:

Nazwisko, imię:  
Adres:  
NIP:  
PESEL:  
e-mail:  
ID:  

zwanym dalej Klientem o następującej treści:

§1.
 1. ITCOM gwarantuje Klientowi dostęp do sieci ITCOM przy pomocy łącza stałego.
  Usługa Podstawowa obejmuje: instalację łącza łączącego sieć lokalną klienta z siecią ITCOM: rozpoznanie możliwości podłączenia, zestawienie łącza i testowanie połączenia.
 2. Sprzęt użyty do instalacji Usługi Podstawowej pozostaje własnością ITCOM przez rok od daty zawarcia niniejszej umowy.
§2.
 1. Klient zobowiązany jest do:
  1. ma obowiązek stosować się do wszystkich postanowień regulaminu ITCOM oraz regulaminu promocji ..................... . Regulamin dostępny jest na stronie www.itcom.pl, zakładka Regulamin;
  2. terminowego regulowania opłat. Za dzień płatności uznaje się datę nadania przelewu na konto ITCOM;
  3. umożliwienia ITCOM instalacji systemów technicznych bądź programów komputerowych, jeśli są one niezbędne do korzystania z usług świadczonych przez ITCOM;
  4. nie udostępniania łącza internetowego osobom trzecim, firmom, instytucjom bez zgody ITCOM;
  5. niewykorzystywania dostępu do sieci ITCOM, ani do innych sieci udostępnionych przez ITCOM w sposób sprzeczny z prawem, zasadami współżycia społecznego i normami powszechnie przyjętymi;
  6. właściwej dbałości o urządzenie udostępnione przez ITCOM.
 2. Jeżeli Klient nie uiści w przewidzianym terminie należności, lub nie wywiąże się ze zobowiązań, o których mowa w § 2. pkt. 1. łącze zostanie automatycznie zablokowane. W celu ponownego uaktywnienia łącza wymagane jest uprzednie wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości określonej cennikiem ITCOM;
 3. W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad określonych w § 2. pkt. 1. lit. a, b, c, d, e, f, g pkt. 2. ITCOM jest upoważniona do rozwiązania umowy bez zachowania terminów wypowiedzenia.
§3.
 1. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji udostępnianych w sieci Internet, za ich prawidłowość, aktualność, ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nabywca tej informacji.
 2. Jeżeli powstała szkoda Klienta jest następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi operator sieci publicznej, to uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody przysługuje łącznie Klientowi i ITCOM.
 3. ITCOM ma obowiązek zareagować na niesprawne działanie łącza do 48 godzin w dniu roboczym od zgłoszenia złożonego przez Klienta. Zgłoszenia będą przyjmowane w dni robocze w godz. 9.00-17.00 w siedzibie firmy ITCOM, ul. Krakowska 28, Wolbrom lub telefonicznie pod numerami /32/ 7288353, /32/ 6441204 lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. ITCOM zobowiązuje się do zapłacenia kary umownej w wysokości 1/30 wartości netto miesięcznej opłaty abonamentowej za każdy dzień niesprawności łącza w przypadku braku podjęcia czynności (po upywie 48 godzin od zgoszenia) przez ITCOM zmierzających do usunięcia niesprawności.
 4. ITCOM nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w świadczeniu usług spowodowane siłą wyższą lub okolicznościami utrudniającymi albo uniemożliwiającymi świadczenie usług przez ITCOM, takimi jak strajk, urzędowe orzeczenia, awarie sieci telekomunikacyjnych, także wówczas, gdy za powstanie tych okoliczności ponoszą odpowiedzialność partnerzy ITCOM.
 5. ITCOM nie odpowiada za uszkodzenia urządzeń takich jak switche, karty sieciowe, routery, anteny wynikłe w skutek wyładowań atmosferycznych np. burz lub przepięć.
 6. ITCOM zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwerów i innych urządzeń teleinformatycznych w celach technicznych i konserwacyjnych, zobowiązuje się informować Klienta lub Firmę o planowanych wyłączeniach z jednodniowym wyprzedzeniem (publikacja komunikatu na stronie www.itcom.pl lub w siedzibie ITCOM). Nie dotyczy to wyłączeń niezbędnych w celu usunięcia awarii, lub z przyczyn związanych z naruszeniem przez Klienta lub Firmę ustaleń niniejszego Regulaminu.
 7. ITCOM ponosi odpowiedzialność za szkielet sieci, urządzenia aktywne oraz urządzenia dostępowe do internetu których jest jedynym właścicielem.
§4.
 1. Klient ponosi wobec ITCOM odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego zawinionego działania lub zaniechania, a w szczególności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z systemu.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność w stosunku do osób trzecich, jeżeli umieszczone przez niego w Internecie informacje są nieprawdziwe, niezgodne z prawem lub z zasadami współżycia społecznego.
 3. Klient zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad sprzętem powierzonym, używania go zgodnie z przeznaczeniem, zabezpieczenia przed kradzieżą oraz uszkodzeniem (wyładowania atmosferyczne, przepięcia prądowe).
 4. W przypadku rezygnacji Klienta z niniejszej umowy, Klient traci prawo do przyznanych rabatów i jest obciążony kwotą miesięcznego abonamentu za każdy miesiąc świadczenia usługi za ostatni okres rozliczeniowy.
 5. Klient ponosi odpowiedzialność za własne urządzenia włączone do sieci tj. karta sieciowa, kabel sieciowy, antena, router.
§5.
 1. Umowa została zawarta na okres od ................... do .................... i obowiązuje od ...................... .
 2. Jeżeli Klient, który zawarł Umowę na czas określony, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa została zawarta, nie zawaidomi ITCOM, iż zamierza nadal korzystać z usługi, wówczas przyjmuję się, iż Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 2. pkt 3.
 3. Jeżeli Umowa zostaje przedłużona na czas nieokreślony, każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem jednomiesięcznego terminu wypowiedzenia, ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca, z zastrzeżeniem § 2. pkt 3.
 4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową, obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego.
 5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
§6.
 1. Wszelkie zmiany warunków umowy wymagają dla swej ważności formy pisemnej.
§7.
 1. Klient oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej umowy. Usługodawca gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
§8. SPECYFIKACJA USŁUGI
Strony uzgodniły obowiązujące opłaty za następujące usługi:
Usługa: Wartość: Płatność: Udzielony rabat: Wartość po rabacie:
Abonament internetowy ...................................... .................. PLN miesięcznie ................ PLN ................. PLN
Razem: ................. PLN   ................ PLN ................. PLN
 
§9. PODŁĄCZONE URZĄDZENIA
Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do sieci internet następującym komputerom/urządzeniom końcowym przy użyciu następujących adresów:
Nazwa: Adres IP: Adres MAC: Maska: Brama: DNS:
           
 
§10. W kontaktach z Biurem Obsługi Klienta Usługobiorca zobowiązany jest do podawania Identyfikatora Użytkownika: ............. oraz numeru PIN: ...............
§11. Regulamin Promocji .....................

 

§11. Klient wyraża (niepotrzebne skreślić):
 • Zgodę na faktury w formie elektronicznej:
 • Zgodę na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną
 • Zgodę na dostarczanie informacji pocztą elektroniczną lum sms'em:
 • Zgodę na dostarczanie faktur pocztą tradycyjną (opłata 2,50 zł za dostarczenie faktury za 1 miesiąc)
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
TAK / NIE
 ............................................. .............................................
Klient ITCOM

UWAGA ! Prosimy o odłączanie wszystkich (bez wyjątku) kabli z zamontowanych przez naszą firmę urządzeń (tj. karta sieciowa, antena, router), wyciągnięcie zasilaczy z gniazd elektrycznych podczas wyładowań atmosferycznych oraz prac wykonywanych przez Zakład Energetyczny w Państwa rejonie ponieważ urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.