Regulamin Świadczenia Usług w ITCOM obowiązujący od 1 stycznia 2011.

§ 1 GŁÓWNE ZAŁOŻENIA REGULAMINU

Regulamin określa zakres i warunki świadczenia usług teleinformatycznych przez firmę ITCOM M. Świerkowski, J. Pałka, Ł. Kreżel, z siedzibą w Wolbromiu, ul. Krakowska 28, NIP 6372018376, REGON 356783414.

§ 2 DEFINICJE TERMINÓW UŻYWANYCH W REGULAMINIE

Operator, ITCOM - firma ITCOM udostępniającej sieć z dostępem do Internetu na terenie Wolbromia i okolic.
Klient - osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej.
Firma – osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność gospodarczą na terenie Polski.
Lokalizacja - mieszkanie, lokal wskazany przez Klienta lub Firmę, w którym znajdować się będzie sprzęt (własny lub Operatora), przyłączony do sieci ITCOM 
Sieć ITCOM - infrastruktura sieci ze wszystkim jej elementami.
Usługa Podstawowa - czynności mające na celu podłączenie, oraz zapewnienie Klientowi lub Firmie ciągłej, nieprzerwanej pracy sieci ITCOM na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
Usługi Dodatkowe - inne poza Usługą Podstawową czynności wykonywane przez Operatora na zlecenie Klienta lub Firmy, np. poza abonamentowe zlecenia serwisowe, naprawy sieci, komputerów itp.
Opłata Instalacyjna - jednorazowa, bezzwrotna opłata jaką Klient lub Firma musi uiścić na rzecz Operatora, aby uzyskać uruchomienie Usługi Podstawowej.
Opłata Dodatkowa - jednorazowa opłata za niezbędne modyfikacje i modernizacje w sprzęcie i oprogramowaniu Klienta lub Firmy wykonane na jego zlecenie, w celu umożliwienia podłączenia (oraz dalszego poprawnego działania komputera, stanowiącego własność Klienta lub Firmy) do sieci ITCOM
Abonament - opłata uiszczana w cyklu miesięcznym na rzecz Operatora, jakiej musi dokonywać Klient lub Firma, aby podtrzymać swoje prawo do korzystania z Usługi Podstawowej.
Abonament  roczny - opłata uiszczana w cyklu rocznym na rzecz Operatora, jakiej musi dokonywać Klient lub Firma, aby podtrzymać swoje prawo do korzystania z Usługi Podstawowej.
Abonament Dodatkowy - opłata uiszczana w cyklu miesięcznym lub rocznym na rzecz Operatora, jakiej musi dokonywać Klient lub Firma, aby uzyskać prawo do korzystania z Usług Dodatkowych.
Numer IP - niepowtarzalny numer składający się z 4 bajtów, służący do identyfikacji komputera użytkownika w sieci ITCOM. Każdy z Klientów lub Firm otrzymuje stały, niepubliczny lub publiczny numer IP (zgodnie z cennikiem).
Cennik - aktualna lista opłat za Usługi Podstawowe i Dodatkowe dostępne w sieci ITCOM publikowana przez Operatora na stronie www.itcom.pl lub w siedzibie firmy.
Faktura - dokument księgowy, opiewający na kwotę jaką winien uiścić Klient lub Firma na rzecz Operatora za wykonane usługi.

§ 3 WARUNKI OGÓLNE

 1. Zobowiązania operatora
  1. Operator dokonuje połączenia komputera lub komputerów Klienta lub Firmy z siecią ITCOM.
  2. Operator kontroluje możliwości techniczne sprzętu Klienta lub Firmy, oraz w wypadku stwierdzenia takiej konieczności informuje Opłatach Dodatkowych, w celu umożliwienia podłączenia go do sieci ITCOM.
  3. Operator zobowiązuje się podłączyć sprzęt Klienta lub Firmy do sieci ITCOM i aktywować dostęp do Usługi Podstawowej do 1h od chwili instalacji w lokalizacji wskazanej przez Klienta lub Firmę.
  4. Od momentu podłączenia Operator gwarantuje Klientowi lub Firmie nieprzerwany, 24 godzinny dostęp do wyżej wymienionej sieci dla komputera/komputerów w Lokalizacji Klienta lub Firmy, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 1 i ust. 3.
  5. Operator zapewnia okresowe przeglądy i konserwacje sieci ITCOM.
  6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta lub Firmę wynikające z korzystania z ogólnoświatowej sieci Internet.
 2. Zobowiązania Abonenta
  1. Klient lub Firma ma obowiązek stosować się do wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.
  2. Klient lub Firma zobowiązuje się do przestrzegania prywatności komputerów, skrzynek pocztowych, kont innych użytkowników, oraz nie ingerowania w ich zasoby nawet, jeśli nie są one stosownie zabezpieczone.
  3. Klient lub Firma zobowiązuje się nie wykorzystywać sieci do transmitowania materiałów mogących stanowić jakiekolwiek zagrożenie związane z bezpieczeństwem sieci, interesów innych użytkowników sieci, lub państwa.
  4. Klient lub Firma ma obowiązek zawiadomić administratora systemu o każdym przypadku rzutującym na bezpieczeństwo Internetu w zakresie sieci Operatora, w takim przypadku nie wolno Klientowi lub Firmie rozpowszechniać tej informacji wśród pozostałych użytkowników Internetu.
  5. Klient lub Firma zobowiązuje się przestrzegać szeroko pojętych zasad netykiety sieciowej oraz zasad współżycia międzyludzkiego.
  6. Klient lub Firma zobowiązuje się udostępnić Operatorowi lokal w którym znajduje się jego sprzęt komputerowy w celu podłączenia go do sieć ITCOM, oraz w późniejszym czasie, jeśli będzie to konieczne do realizacji postanowień niniejszego regulaminu, w szczególności w celu usunięcia awarii, lub konserwacji, ewidencji i monitorowania działania sieci.

 

§ 4 WARUNKI FINANSOWE

 1. Opłata Instalacyjna zostanie pobrana od Klienta lub Firmy na podstawie faktury VAT lub paragonu wystawionej przez Operatora w siedzibie ITCOM.
 2. Opłata Dodatkowa zostanie pobrana od Klienta lub Firmy na podstawie faktury VAT lub paragonu wystawionej po zakończeniu wykonania usługi w siedzibie ITCOM.
 3. Abonament w cyklu rozliczeniowym miesięcznym, będzie pobierany od Firmy lub Klienta na podstawie wystawionej przez Operatora  1-go dnia miesiąca faktury VAT z terminem płatności do 15 dnia miesiąca za bieżący miesiąc. Faktura VAT będzie dostarczona do siedziby Firmy lub Firma, Klient odbierze fakturę VAT w siedzibie ITCOM.
 4. Abonament roczny w cyklu rozliczeniowym rocznym, będzie pobierany od Firmy lub Klienta na podstawie wystawionej przez Operatora  1-go stycznia faktury VAT z terminem płatności do 15 stycznia za bieżący rok. Faktura VAT będzie dostarczona do siedziby Firmy, Klienta lub Firma, Klient odbierze fakturę VAT w siedzibie ITCOM.
 5. Abonament Dodatkowy będzie pobierany od Klienta lub Firmy na podstawie faktury VAT wystawionej przez Operatora w bieżącym cyklu rozliczeniowym. Wyliczenie kosztów do zapłaty zostanie dokonane na podstawie aktualnego Cennika ITCOM, w oparciu o zestawienie Usług Dodatkowych wykonanych na jego indywidualne zlecenie.
 6. Jeżeli Klient lub Firma nie wywiąże się ze zobowiązań, o których mowa w § 4. pkt. 1, 2, 3, 4, 5 lub 6, świadczenie usług przez Operatora zostanie automatycznie zablokowane. W celu ponownego uaktywnienia świadczenia usług przez Operatora wymagane jest uprzednie wniesienie dodatkowej opłaty w wysokości określonej cennikiem ITCOM.
 7. Opłaty należy wnosić przelewem/przekazem na konto Operatora (wyszczególnione na fakturach), lub gotówką w siedzibie Operatora w terminach określonych na fakturach lub niniejszym regulaminie. Za dzień płatności uznaje się datę nadania przelewu na konto ITCOM.
 8. O nieotrzymaniu faktury VAT w terminie, w którym była ona zwykle dostarczana, Firma jest zobowiązana niezwłocznie zawiadomić Operatora.
 9. Klient lub Firma jest zobowiązana do informowania Operatora o wszelkich zmianach dotyczących danych płatnika, w terminie do 14 dni od dnia ich zaistnienia.
 10. Wysokość opłat zawartych w Cenniku ITCOM może ulec zmianie, tylko w przypadku zmiany kursu walut, wskaźnika inflacji, oraz wysokości opłat pobieranych przez operatorów telekomunikacyjnych. Jeśli Klient lub Firma nie wyrazi zgody na zmianę cen, jest zobowiązany poinformować o tym Operatora w terminie czternastu dni od otrzymania informacji o nowej wysokości opłat. Jeśli Klient lub Firma nie dotrzyma czternastodniowego terminu powiadomienia, będzie to poczytywane jako zgoda na nowe warunki cenowe. Natomiast brak zgody na nowy cennik świadczonych usług, będzie skutkował zaprzestaniem  świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klienta lub Firmy.
 11. Operator przewiduje w wyjątkowych przypadkach na określonych warunkach, możliwość czasowego zawieszenia usługi i tym samym pobierania opłat, przy czym wymaga to odrębnego porozumienia pomiędzy stronami (dotyczy Klienta lub Firmy, który posiada umowę z ITCOM na czas nieokreślony).

 

§ 5 WARUNKI TECHNICZNO - ORGANIZACYJNE

 1. Operator zastrzega sobie prawo do wyłączenia serwerów i innych urządzeń teleinformatycznych w celach technicznych i konserwacyjnych, zobowiązuje się informować Klienta lub Firmę o planowanych wyłączeniach z jednodniowym wyprzedzeniem (publikacja komunikatu na stronie www.itcom.pl lub w siedzibie ITCOM). Nie dotyczy to wyłączeń niezbędnych w celu usunięcia awarii, lub z przyczyn związanych z naruszeniem przez Klienta lub Firmę ustaleń niniejszego Regulaminu.
 2. Operator zastrzega sobie prawo, a Klient lub Firma wyraża zgodę na logowanie i archiwizowanie jego ruchu w celu spełnienia wymogów przepisów, udostępniania na żądanie uprawionych organów oraz na statystyczne monitorowanie jego ruchu w zakresie koniecznym do kontroli prawidłowego działania sieci i regulacji wydajności połączeń.
 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wadliwe funkcjonowanie systemu, wynikłe z przyczyn leżących poza nim, takich jak:
  1. przestoje spowodowane:
   • zaniedbaniem obsługi systemu po stronie Klienta lub Firmy,
   • nieznajomością podstawowych zasad pracy ze sprzętem elektronicznym i komputerowym,
   • świadomym i nieświadomym działaniem użytkownika powodującym uszkodzenie sprzętu lub oprogramowania (np. wprowadzeniem wirusa komputerowego do systemu, uszkodzeniem danych wynikającym z niewłaściwego użycia, czy też użycia niezgodnie z instrukcją obsługi),
   • awarią sprzętu lub oprogramowania Klienta lub Firmy spowodowaną instalacją nowego oprogramowania czy też zmianą systemu operacyjnego,
   • włamaniem do systemu,
   • działaniem nieupoważnionych osób trzecich, w tym kradzieżą lub dewastacją urządzeń, nieuprawnioną zmianą konfiguracji czy ustawień
   • zmianą w ustawieniach parametrów obsługi sieci, dokonanych przez użytkownika w jego systemie operacyjnym,
  2. awarie:
   • łączy teleinformatycznych operatorów publicznych, związanych ze świadczeniem usługi,
   • odcinków kablowych należących do Klienta lub Firmy, lub będących w jego dyspozycji , a wykorzystywanych do świadczenia Usługi Dostępowej;
   • przyczyny mające charakter działania siły wyższej: huragan, pożar, burza, wypadki komunikacyjne, brak energii elektrycznej oraz inne zdarzenia mające bezpośredni lub pośredni wpływ na działanie systemu itp.
 4. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poufność danych znajdujących się na komputerach Klienta lub Firmy, czy też przesyłanych przez nich przy użyciu sieci.
 5. Klient lub Firma ponosi wszelkie koszty związane z naprawą szkód wyrządzonych na skutek jego działalności lub na skutek działalności osób trzecich, korzystających z należącego do niego sprzętu, za jego zgodą lub też bez niej, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług Operatora.
 6. Klient lub Firma przejmuje na siebie wszelkie ryzyko związane z wykorzystaniem materiałów pobranych z sieci Internet.
 7. Klient lub Firma jest zobowiązany stosować się do poleceń oraz sugestii administratorów sieci Operatora, dotyczących w szczególności monitorowania i usuwania działań takich jak: powielanie przesyłek pocztowych, tzw. spam, umieszczania nielegalnego oprogramowania, podejmowania jakichkolwiek innych działań niezgodnych z prawem obowiązującym w RP oraz wszelkich innych działań o podobnym charakterze.
 8. Klient lub Firma nie ma prawa udostępnić osobom trzecim sygnału z sieci ITCOM, bez wiedzy i zgody Operatora pod rygorem kary, zgodnie z cennikiem ITCOM.
 9. Bez pisemnej zgody Operatora Klient lub Firma nie ma prawa przy pomocy sprzętu i łączy udostępnianych mu przez Operatora świadczyć usług, które mogą zostać uznane jako konkurencyjne względem niego.
 10. Wszelkie działania na szkodę innych użytkowników i Operatora, oraz przypadki rażącego łamania zasad Regulaminu mogą być podstawą do zaprzestania świadczenia usług przez Operatora na rzecz Klienta lub Firmy.
 11. Prawo do uznania, że określony użytkownik korzysta z dostępu do sieci z naruszeniem zasad niniejszego Regulaminu przysługuje administratorom systemów Operatora.
 12. Wszystkie urządzenia użytkowane przez Klient lub Firma, związane z siecią ITCOM muszą posiadać świadectwo dopuszczenia, homologacji, lub atestu, jeśli jest ono dla danego typu sprzętu wymagane przez obowiązujące przepisy.
 13. Operator nie odpowiada za funkcjonowanie obcego sprzętu teleinformatycznego używanego do świadczenia i odbierania usług.
 14. Jeśli Klient lub Firma odmówi udostępnienia swojego sprzętu w celu usunięcia awarii Operatorowi, lub upoważnionej przez niego osobie, co w konsekwencji narazi Operatora na straty finansowe to będzie to równoznaczne z przejęciem przez niego od Operatora wszelkich wynikłych z tego powodu zobowiązań finansowych w stosunku do innych Klientów lub Firm w sieci ITCOM.
 15. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość informacji dostępnych w sieciach, za ich prawidłowość, aktualność ani za to, że są obciążone prawami osób trzecich oraz za inne naruszenia prawa, jakich dopuszcza się nadawca tej informacji.
 16. Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usługi Podstawowej, wynikającą z przyczyn leżących poza jego siecią.
 17. Przy wykonywaniu swoich obowiązków, wynikających z Regulaminu Świadczenia Usług w sieci ITCOM, Operator może korzystać z usług osób trzecich, agentów i podwykonawców, działających wyłącznie na podstawie pisemnego upoważnienia.
 18. Sprzęt użyty przez Operatora do świadczenia usług określonych w niniejszym regulaminie tj. serwery, kable teletechniczne, okablowanie strukturalne, nadajniki jest własnością ITCOM i do niego należy konserwacja tego sprzętu . Natomiast sprzęt zamontowany w lokalu Klienta lub Firmy, tj. karta sieciowa, kabel, urządzenia radiowa dostępowe, router są własnością Klienta lub Firmy, który ponosi całkowitą odpowiedzialność za ten sprzęt.
 19. Operator świadczy usługi Klientowi lub Firmie poprzez identyfikację sprzętu komputerowego przez urządzenia Operatora. Zmiana sprzętu komputerowego (routera) Klienta lub Firmy skutkuje brakiem jego identyfikacji automatycznej i tym samym brakiem świadczenia usług przez Operatora. Akceptacja nowej identyfikacji wymaga powiadomienia Operatora o zmianie sprzętu komputerowego (routera) Klienta lub Firmy.
 20. Klient lub Firma otrzymuje po zakończeniu instalacji opakowania i sterowniki do urządzeń, które zostały u niego zainstalowane. Klient lub Firma ma obowiązek przechowywać pudełka do momentu zakończenia umowy gwarancyjnej. Urządzenia bez opakowań nie podlegają gwarancji.
 21. Instalator po wizji lokalnej orzeka sposób montażu, jeśli Klient lub Firma chce aby instalacja została wykonana w inny sposób niż zaproponowana przez instalator, instalator ma prawo odmówić montażu lub doliczyć dodatkową opłatę, którą sam ustala na podstawie cennika.
 22. Za reakcję serwisu wynikającą ze zgłoszenia nieuzasadnionej reklamacji Klient lub Firma zobowiązany jest uiścić opłatę zgodnie z cennikiem ITCOM
 23. Wszelkie prędkości transferów podawane na stronach, cenniku, mierzone są od użytkownika końcowego do routera brzegowego sieci ITCOM.

 

§ 6 ROZWIĄZANIE WSPÓŁPRACY (ZAWIESZENIE ŚWIADCZENIA USŁUG)

 1. Świadczenie usług  może zostać zawieszone na skutek oświadczenia, z zachowaniem trwającego jeden pełny miesiąc okresu wypowiedzenia (dotyczy Klienta lub Firmy, który posiada umowę z ITCOM na czas nieokreślony).
 2. Zawieszenie świadczenia usług może nastąpić w wyniku naruszenia przez Klienta lub Firmę warunków techniczno-organizacyjnych Regulaminu, po uprzednim jego powiadomieniu i podaniu przyczyn z czternastodniowym wyprzedzeniem, lub jeśli naruszenie dotyczy dóbr innych użytkowników sieci ITCOM ze skutkiem natychmiastowym.

 

§ 7 NIEPRAWIDŁOWOŚCI, AWARIE I REKLAMACJE

 1. W wypadku zastrzeżeń dotyczących działania sieci ITCOM, Klient lub Firma ma obowiązek powiadomić Biuro Obsługi Klienta Operatora telefonicznie na numer /32/ 728 83 53, w godzinach od 9:00 do 17:00 w dni robocze, bądź też pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Zgłoszenie to jest warunkiem koniecznym do uznania ewentualnej reklamacji, i udzielenia bonifikaty za brak dostępu do Usługi Podstawowej.
 2. W przypadku niewykonania usługi przez Operatora lub jej nienależytego wykonania Klient lub Firma ma prawo do wniesienia reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie do 30 dni od ich złożenia. Złożenie reklamacji nie powoduje zawieszenia biegu terminów płatności.
 3. Uwzględnione reklamacje i bonifikaty, będą rozliczane w fakturze za miesiąc następujący po miesiącu, w którym została uznana zasadność zgłoszonej reklamacji.
 4. Zgłoszone awarie i inne nieprawidłowości funkcjonowania sieci ITCOM będą usuwane w ciągu 48 godzin od chwili zgłoszenia (dotyczy dni roboczych)

 

§ 8 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Świadczenia Usług przez Operatora będą rozstrzygane przez właściwy Operatorowi Sąd Powszechny, w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu Świadczenia Usług w Sieci ITCOM.
 3. Zmiany niniejszego Regulaminu nie będą następowały częściej niż raz w miesiącu, będą publikowane na co najmniej 14 dni przed pierwszym dniem miesiąca, w którym będą wchodziły w życie.