UMOWA

 

Niniejsza umowa została zawarta w dniu ..................... pomiędzy:

ITCOM Świerkowski, Pałka, Krężel z siedzibą ul. Krakowska 28, 32-340 Wolbrom, NIP 6372018376, tel. 32 644 12 04, www.itcom.pl, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

zwanym dalej Dostawcą usług, reprezentowaną przez: ........................... a:

Nazwisko, imię:

 

Adres:

 

NIP:

 

PESEL:

 

e-mail:

 

ID:

 

zwanym dalej Abonentem o następującej treści:

§1.

 1. Na podstawie Umowy Abonenckiej Dostawca Usług świadczy na rzecz Abonenta Usługi:

  Usługa:

  Wartość:

  Płatność:

  Wysokość ulgi:

  Wartość po uldze:

  Abonament internetowy ......................................

  .................. PLN

  miesięcznie

  ................ PLN

  ................. PLN

  Razem:

  ................. PLN

   

  ................ PLN

  ................. PLN

 2. Na mocy niniejszej Umowy Dostawca usług sprzedaje, a Abonent kupuje następujący Sprzęt do odbioru usługi.
 3. Własność Sprzętu przechodzi na Abonenta z momentem zapłaty ceny za Sprzęt.
 4. Abonent nie jest zobowiązany do zakupu Sprzętu u Dostawy usługi, dotyczy przypadków jak Abonent posiada odpowiedni Sprzęt do odbioru usługi i został autoryzowany/sprawdzony przez Dostawcę Usługi.
 5. Sprzęt zostanie Abonentowi wydany w dniu zawarcia niniejszej Umowy, na podstawie dokumentu sprzedażowego. Warunki korzystania ze Sprzętu określone są w instrukcjach i gwarancjach do niego dołączonych.
 6. Wykonanie instalacji i podłączenie Abonenta do sieci Dostawcy usług nastąpi nie później niż w ciągu 14 (czternastu) dni od podpisania niniejszej umowy, w terminie wspólnie uzgodnionym przez strony umowy. Rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi nie później niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia wykonania przyłączenia do sieci Dostawcy usług i zweryfikowania tożsamości Abonenta w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL albo serii i numeru dokumentu potwierdzającego tożsamość. W przypadku Umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem Dostawcy usług, na wniosek Abonenta będącego Konsumentem, Instalacja i/lub Aktywacja mogą nastąpić przed upływem ustawowego, czternastodniowego terminu na odstąpienie od Umowy.
 7. Opłaty aktywacyjne pobierane są od aktywacji każdej z Usług.
 8. Abonentowi przydziela się następujący numer identyfikacyjny ID …… oraz kod PIN …… , które będą służyły między innymi do identyfikacji Abonenta, w tym do zalogowania się w usłudze Moje konto dostępnym na stronie www.mojekonto.itcom.pl. Usługa Moje Konto pozwala na bieżące sprawdzanie przez Abonenta swoich rachunków i naliczeń.

 

§2.

 1. Dostawca Usług zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Abonenta Usługi w zakresie i na warunkach określonych w Umowie Abonenckiej, Regulaminie świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych (zwanym dalej „Regulaminem”) oraz Cenniku usług (zwanym dalej „Cennikiem”). W przypadku wprowadzenia przez Dostawcę Usług dodatkowych regulaminów dotyczących świadczonych Usług, w tym związanych z akcjami promocyjnymi, z których korzysta Abonent, Usługi świadczone są z uwzględnieniem postanowień ww. regulaminów.
 2. Regulamin zawiera postanowienia dotyczące w szczególności:
  1. sposobu składania zamówień na dodatkowe opcje Usługi,
  2. sposobów dokonywania płatności,
  3. okresu rozliczeniowego,
  4. ograniczeń w zakresie korzystania z udostępnionych Abonentowi przez Dostawcę Usług Urządzeń Końcowych,
  5. danych dotyczących funkcjonalności Usługi obejmujących informacje o wszelkich ograniczeniach w dostępie lub korzystaniu z Usług i aplikacji, o procedurach wprowadzonych przez Dostawcę Usług w celu pomiaru i organizacji ruchu w sieci, aby zapobiec osiągnięciu lub przekroczeniu pojemności łącza, wraz z informacją o ich wpływie na jakość Usług, o działaniach, jakie Dostawca Usług jest uprawniony podejmować w związku z przypadkami naruszenia bezpieczeństwa lub integralności sieci i Usług,
  6. danych dotyczących jakości Usług, w szczególności minimalnych oferowanych poziomach jakości Usług, w tym czasu wstępnego przyłączenia, a także innych parametrów jakości Usług, jeżeli zostały określone przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej,
  7. zakresu usług serwisowych oraz sposobów kontaktowania się z podmiotami, które je świadczą,
  8. zakresu odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Abonenckiej, wysokości odszkodowania oraz zasad i terminów jego wypłaty, w szczególności w przypadku gdy nie został osiągnięty określony w Umowie Abonenckiej poziom jakości świadczonej Usługi,
  9. zasad, trybu i terminów składania oraz rozpatrywania reklamacji,
  10. informacji o polubownych sposobach rozwiązywania sporów,
  11. sposobu uzyskania informacji o aktualnym Cenniku oraz kosztach usług serwisowych,
  12. sposobu przekazywania Abonentowi informacji o zagrożeniach związanych ze świadczoną Usługą, w tym o sposobach ochrony bezpieczeństwa, prywatności i danych osobowych,
  13. wszelkich opłat należnych w momencie rozwiązania umowy, w  tym warunków zwrotu Urządzeń Końcowych ze wskazaniem, na czyj koszt zwrot ma nastąpić.
 3. Pojęcia użyte w Umowie Abonenckiej mają znaczenie nadane przez Regulamin, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Postanowienia Regulaminu znajdują zastosowanie w zakresie nieuregulowanym w Umowie Abonenckiej. W razie sprzeczności postanowień Regulaminu i Umowy Abonenckiej, stosuje się postanowienia Umowy Abonenckiej.

 

§3.

 1. Opłata abonamentowa obejmuje:
  1. stały dostęp do sieci telekomunikacyjnej Dostawcy usług przez okres obowiązywania Umowy,
  2. możliwość korzystania z Usług przez okres obowiązywania Umowy, wedle parametrów przypisanych do taryf, wybranych przez Abonenta,
  3. usługę serwisową, w tym usuwanie Usterek i Awarii, z wyłączeniem nieuzasadnionych wezwań ekipy serwisowej oraz usług przekraczających ramy bezpłatnego serwisu, określonych w Regulaminie świadczenia usług,
  4. dostęp do Moje Konto,

 

§4.

 1. Umowa została zawarta na czas □ nieokreślony / □ określony od dnia ….. do  ……. Opłata abonamentowa jest naliczana od momentu aktywacji Usług.
 2. Ulgi określone w punkcie 1 w § 1 Umowy przysługują Abonentowi od dnia zawarcia Umowy, przy czym warunkiem skorzystania z całości przyznanych ulg jest obowiązywanie Umowy przez okres na jaki została ona zawarta. W przypadku jednostronnego rozwiązania takiej Umowy przez Abonenta lub przez Dostawcę usług z winy Abonenta, przed upływem terminu na jaki została ona zawarta, Dostawcy Usług przysługuje roszczenie o zwrot przyznanej Abonentowi ulgi pomniejszonej o proporcjonalną jej wartość za okres od dnia zawarcia Umowy Abonenckiej do dnia jej rozwiązania.
 3. Roszczenie nie przysługuje Dostawcy Usług w przypadku, gdy:
  1. Konsument rozwiązuje Umowę Abonencką przed rozpoczęciem świadczenia Usług, chyba że przedmiotem Ulgi jest Urządzenie końcowe,
  2. Umowa Abonencka jest rozwiązywana po upływie czasu określonego, na jaki została zawarta.
 4. Przepis ten stosuje się odpowiednio w przypadku rozwiązania Umowy w zakresie jednej bądź niektórych z Usług świadczonych na podstawie Umowy. W takim wypadku proporcjonalnego zwrotu ulg Dostawca usług będzie domagał się wyłącznie od Usług, w zakresie których rozwiązano Umowę. W przypadku pozostałych Usług, będą one od rozwiązania Umowy świadczone na warunkach nie promocyjnych, wedle cen opisanych w odpowiednim cenniku dla umów na czas nieokreślony, chyba że odrębny Regulamin promocji będzie stanowił inaczej.
 5. Umowa zawarta na czas określony ulega przedłużeniu na czas nieokreślony, o ile Abonent nie złoży przeciwnego oświadczenia w terminie 30 dni przed upływem terminu obowiązywania Umowy na czas określony. Abonent może złożyć oświadczenie o braku woli przedłużenia Umowy na czas nieokreślony w formie:
  1. wiadomości e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  2. na piśmie na adres siedziby Dostawcy usług, wskazany na stronie internetowej Dostawcy usług.
 6. Abonentowi, który nie skorzysta z uprawnienia do złożenia oświadczenia o braku woli przedłużenia Umowy, po przekształceniu się Umowy na czas nieokreślony naliczana będzie opłata dla wybranej przez niego w Umowie taryfy według Cennika dla umów na czas nieokreślony.
 7. W przypadku, gdy Umowa zawarta na czas określony ulega automatycznemu przekształceniu w Umowę na czas nieokreślony, Abonent ma prawo do jej wypowiedzenia w każdym czasie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. W czasie trwania okresu wypowiedzenia, Abonent ponosi jedynie koszty świadczenia Usług/i, objętych/ej Umową.
 8. Abonent może złożyć wniosek o przedłużenie okresu obowiązywania umowy lub o przekształcenie umowy zawartej na czas nieokreślony w umowę na czas określony wedle wybranej taryfy ogólnej lub promocyjnej, o ile nie posiada zaległości płatniczych wobec Dostawcy usług z tytułu świadczonych mu na podstawie niniejszej umowy usług.

 

§5.

 1. Z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zmiana Umowy Abonenckiej wymaga zgody obydwu stron i zachowania formy pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej (za pośrednictwem Moje Konto, telefonicznie, za pośrednictwem poczty)
 2. Dostawca usług może doręczyć Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany warunków niniejszej Umowy, w tym określonych w Regulaminie, będącym jej integralną częścią, na trwałym nośniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba że Abonent, który udostępnił Dostawcy usług adres poczty elektronicznej, złoży żądanie dostarczania takiej treści na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta. Jeśli Abonent, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złoży żądanie dostarczania treści proponowanej zmiany na piśmie, Dostawca usług dostarczy proponowaną zmianę na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. W każdym z powyższych przypadków Dostawca usług doręczy Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany Umowy z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, a w razie zmian określonych w Regulaminie poda je dodatkowo do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian, następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian - do dnia wprowadzenia zmian w życie i o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, jeśli Umowa została zawarta na warunkach promocyjnych, chyba że zmiany warunków Umowy będą wynikać bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa lub jeżeli konieczność zmiany warunków umowy wynika z decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 3. Dostawca usług może doręczyć Abonentowi treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku w postaci odpowiadającej formie, w jakiej zawarta została Umowa, chyba że Abonent, który udostępnił Dostawcy usług adres poczty elektronicznej, złoży żądanie dostarczania takiej treści na adres poczty elektronicznej wskazany przez Abonenta. Jeśli Abonent, który zawarł umowę w formie elektronicznej lub dokumentowej złoży żądanie dostarczania treści proponowanej zmiany na piśmie, Dostawca usług dostarczy proponowaną zmianę na piśmie na wskazany adres korespondencyjny. W takim przypadku Dostawca usług poda dodatkowo do publicznej wiadomości treść każdej proponowanej zmiany w Cenniku, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem tych zmian w życie, przy czym okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian - do dnia wprowadzenia zmian w życie, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen także o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg.
 4. W przypadku, gdy proponowana zmiana warunków Umowy określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub Cenniku wynika bezpośrednio ze zmiany przepisów prawa, powoduje obniżenie cen usług telekomunikacyjnych, dodanie nowej usługi lub wynika z decyzji Prezesa UKE, Dostawca usług podaje do publicznej wiadomości, przez publikację na swojej stronie internetowej treść proponowanych zmian, z wyprzedzeniem co najmniej jednego miesiąca przed wprowadzeniem ich w życie. Okres ten może być krótszy, jeśli publikacja aktu prawnego, z którego wynika konieczność wprowadzenia zmian następuje z wyprzedzeniem krótszym niż miesiąc przed jego wejściem w życie lub okres taki wynika z decyzji Prezesa UKE. Jednocześnie Abonent zostanie poinformowany o prawie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji tych zmian, przy czym termin na realizację tego prawa nie będzie krótszy niż do dnia wejścia tych zmian w życie, a jeśli w wyniku zmiany doszło do podwyższenia cen, także o braku możliwości żądania przez Dostawcę usług proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg.
 5. Jeżeli konieczność wprowadzenia zmiany warunków Umowy, w tym określonych w Regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych lub w Cenniku, wynika wyłącznie ze zmiany stawki podatku od towarów i usług stosowanej dla usług telekomunikacyjnych, Dostawca usług informuje o zmianach przez publikację na swojej stronie internetowej ze wskazaniem terminu ich wprowadzenia oraz miejsca udostępnienia treści zmiany lub nowych warunków Umowy, Regulaminu lub Cennika, uwzględniających zmiany oraz o prawie wypowiedzenia Umowy w przypadku braku akceptacji zmian - do dnia wprowadzenia zmian w życie oraz o przysługującym Dostawcy usług prawie do domagania się proporcjonalnego zwrotu wartości udzielonych ulg, jeśli Abonent skorzysta z prawa do wypowiedzenia.
 6. Każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec okresu rozliczeniowego następującego po okresie rozliczeniowym, w którym złożono oświadczenie o wypowiedzeniu, przy czym Dostawcy usług przysługuje prawo do rozwiązania umowy tylko z ważnych przyczyn, przede wszystkim określonych w Regulaminie świadczenia usług. Oświadczenie o rozwiązaniu bądź odstąpieniu od umowy wymaga zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności. Rozwiązanie zawartej na czas określony Umowy przez Abonenta nie pozbawia Dostawcy usług prawa do domagania się zwrotu ulg w sytuacji opisanej w § 4 ust. 2. Abonentowi przysługuje ponadto prawo do rozwiązania Umowy w zakresie jednej bądź niektórych z usług świadczonych na podstawie Umowy. W takim wypadku Umowa będzie wykonywana nadal w zakresie usług, co do których wypowiedzenia nie złożono, a zastosowanie znajdzie § 4 ust. 4 zdanie 2 i 3.
 7. Oświadczenie Abonenta o wypowiedzeniu Umowy w przypadkach określonych powyżej, w zależności od formy, w jakiej została zawarta Umowa, powinno zostać złożone na piśmie oraz zostać dostarczone osobiście lub pocztą, listem poleconym na adres siedziby Dostawcy usług. Jeżeli Umowa została zawarta w formie dokumentowej, także poprzez przesłanie oświadczenia o wypowiedzeniu za pomocą formularza poczty e-mail na adres wskazany na stronie internetowej Dostawcy usług.
 8. Oświadczenie o wypowiedzeniu, rozwiązaniu lub odstąpieniu od Umowy powinno zawierać dane identyfikacyjne Abonenta, numer Umowy, adres instalacji lub numer kontaktowy. Dostawca usług zastrzega, że niewskazanie numeru kontaktowego uniemożliwi potwierdzenie otrzymania oświadczenia złożonego w formie dokumentowej, chyba że Abonent jednocześnie wyrazi zgodę na wysłanie ww. potwierdzenia na podany w Umowie adres e-mail lub adres korespondencyjny, jeśli e-mail nie został wskazany.
 9. Abonent uprawniony jest do złożenia wniosku o przeniesienie świadczenia Usługi do nowej lokalizacji. W przypadku braku zgody Dostawcy Usług, w szczególności z powodu braku możliwości technicznych świadczenia Usługi w nowej lokalizacji, Abonent rozwiązujący z powyższej przyczyny Umowę Abonencką zawartą na czas określony i związaną z udzieleniem Ulgi, zobowiązany jest do zapłaty roszczenia na zasadach określonych w § 4, ust. 2.
 10. Dostawca usług może zawiesić świadczenie usług Abonentowi, albo rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Abonent, pomimo pisemnego wezwania do zapłaty lub zaniechania naruszania:
  1. opóźnia się z zapłatą całości lub części opłaty instalacyjnej, abonamentowej lub dowolnej innej opłaty okresowej lub opłaty niebędącej opłatą okresową, przewidzianej Umową, Regulaminem, Regulaminem Promocji, Cennikiem o co najmniej 14 dni od terminu wymagalności świadczenia,
  2. używa Sprzętu lub korzysta z Usług niezgodnie z umową lub jej załącznikami, w szczególności naraża na zniszczenie ten sprzęt lub udostępnia go osobom trzecim lub dokonuje samowolnej przeróbki sprzętu lub zakończenia sieci,
  3. korzysta z Usług niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zwłaszcza ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  4. posługuje się lub podłącza do Sieci Urządzenie Końcowe nieautoryzowane przez Dostawcę Usług,
  5. dokonuje jakichkolwiek czynności zakłócających prawidłowe funkcjonowanie Sieci lub korzystanie z Usług,
  6. udostępnił usługi poza Lokal,
  7. dokonuje czynności mających na celu uzyskanie nieautoryzowanego dostępu do systemów komputerowych lub urządzeń innych podmiotów, w szczególności poprzez obchodzenie lub przełamanie zabezpieczeń,
  8. rozpowszechnia treści naruszające obowiązujące przepisy prawa, w szczególności o charakterze pornograficznym, rasistowskim, naruszające dobra osobiste innych podmiotów, itp.,
  9. dokonuje za pośrednictwem Sieci lub Usług jakichkolwiek innych czynności sprzecznych z obowiązującym prawem lub na szkodę Dostawcy Usług bądź podmiotów trzecich,
  10. uniemożliwia Dostawcy Usług dostęp do Sprzętu (w tym znajdującego się w Lokalu), celem jego wymiany, naprawy, dokonania pomiarów lub też usunięcia awarii,
  11. utracił tytuł prawny do Lokalu lub cofnięta bądź odwołana zostanie zgoda na świadczenie Usług w lokalu osoby, która taki tytuł posiada.

 

§6.

 1. Umowa zostaje sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.
 2. W sprawach nieuregulowanych w umowie i jej załącznikach zastosowanie znajdą przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a zwłaszcza ustawy Prawo telekomunikacyjne oraz Kodeksu cywilnego.
 3. Integralną częścią umowy są:
  1. Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci ITCOM.
  2. Cennik usług telekomunikacyjnych w sieci ITCOM.
  3. Oświadczenia i wnioski Abonenta.
  4. Parametry techniczne usług internetowych.

 

§7.

 1. Klient oświadcza, że wszystkie podane dane osobowe są zgodne z prawdą i wyraża zgodę na ich przetwarzanie dla celów realizacji niniejszej umowy. Usługodawca gwarantuje zachowanie poufności danych osobowych zawartych w niniejszej umowie z wyjątkiem sytuacji przewidzianych przepisami prawa zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).

 

   

 

§8.

PODŁĄCZONE URZĄDZENIA
Usługodawca zobowiązuje się do zapewnienia dostępu do Sieci następującym komputerom/urządzeniom końcowym przy użyciu następujących adresów:

Nazwa:

Adres IP:

Adres MAC:

Maska:

Brama:

DNS:

 

 

 

 

 

 

 

 

 §9.

Abonent wyraża:

 

Zgodę na faktury w formie elektronicznej.

TAK / NIE

Zgodę na dostarczanie faktur pocztą elektroniczną.

TAK / NIE

Zgodę na dostarczanie informacji pocztą elektroniczną lub sms'em:

TAK / NIE

Zgodę na dostarczanie faktur pocztą tradycyjną (opłata 7,50 zł za dostarczenie faktury za 1 miesiąc)

TAK / NIE

Zgodę na potwierdzanie przyjęcia składanych przeze mnie reklamacji oraz udzielania odpowiedzi na reklamacje, przez Dostawcę usług, drogą elektroniczną, na wskazany adres poczty elektronicznej Abonenta

TAK / NIE

 

 

.............................................

.............................................

Klient

ITCOM

       

UWAGA ! Prosimy o odłączanie wszystkich (bez wyjątku) kabli z zamontowanych przez naszą firmę urządzeń (tj. karta sieciowa, antena, router), wyciągnięcie zasilaczy z gniazd elektrycznych podczas wyładowań atmosferycznych oraz prac wykonywanych przez Zakład Energetyczny w Państwa rejonie ponieważ urządzenia mogą ulec uszkodzeniu.