Umowa Abonencka

 

zawarta w dniu

 

-

  

-

  

roku w

 

 

pomiędzy: ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel (Operator) i SGT sp. z o.o. (reprezentowaną przez Operatora)

ITCOM Marcin Świerkowski, Jan Pałka, Łukasz Krężel

ul. Krakowska 28
32-340 Wolbrom

SGT sp. z o.o. ul. Ligocka 103 budynek 8, 40-568 Katowice,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000873216

NIP 6372018376
REGON 356783414

NIP 6312533927

 

oraz Abonentem

Imię Nazwisko:

 

**Adres Instalacji

(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zamieszkania)

PESEL:

 

   
   

Kod pocztowy i miejscowość:

 

 

Zamieszkałym

 

**Adres Korespondencyjny

(wypełnić tylko w przypadku gdy inny adres niż zamieszkania i instalacji)

Kod pocztowy i miejscowość:

 

 

Adres:

 

*Inne metody kontaktu:

Telefon, E-mail, GG, Skype, inne

 

Kod pocztowy i miejscowość:

 

 

Dekoder:

 

 

Typ/model: 

Numer seryjny: 

MAC adres: 

 

  1. Umowa Abonencka Multiroom jest załącznikiem do Umowy Abonenckiej, regulującym wraz z Regulaminem Świadczenia Usługi Multiroom, zasady świadczenia Usług JAMBOX na dodatkowym STB posiadanym przez Abonenta.
  2. Abonent oświadcza, że zapoznał się i w pełni akceptuje Regulamin Świadczenia Usługi Multiroom.
  3. Podpisanie Umowy Abonenckiej Multiroom terminowej powoduje przedłużenie obowiązywania Umowy Abonenckiej o czas obowiązywania Umowy Abonenckiej Multiroom.
  4. Podpisując niniejszą Umowę, Abonent zobowiązuje się do zapłaty miesięcznych Opłat za Usługę Multiroom.
  5. Niniejsza Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

Załączniki do Umowy Abonenckiej Multiroom:

Regulamin Świadczenia Usług Multiroom

Protokół Przekazania Sprzętu

 

Informacje o aktualnych Promocjach oraz Cennik są dostępne na stronie www.itcom.pl oraz w Biurze Obsługi Klienta Operatora.

 

 

 

 

 

___________________________________

Data i Podpis uprawnionego

Przedstawiciela Operatora

 

 

 

 

 

_____________________________________

Data i Podpis uprawnionego

Przedstawiciela Operatora w imieniu SGT

 

 

 

 

 

____________________________________

Data i Podpis Abonenta